ReadyPlanet.com
แผนการฝึกอบรมพนักงาน article

 

ลำดับ

เรื่อง

หลักการปฏิบัติ

1

ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตัวทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

-         รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องมารยาท

-         รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องระเบียบวินัย

-         รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการสังเกต-การณ์

-         รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว

-         รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น

-         การอบรมเรื่องการเขียนรายงานประจำวัน

2

ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

-         การฝึกการจับกุม

-         ฝึกต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า

-         ฝึกการดับเพลิง

-         ฝึกการใช่วิทยุสื่อสาร

-         อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ หน้าที่หลักของ รปภ.

3

ฝึกด้านการบริการ และ อบรม

-         การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่

-         การช่วยเหลือลูกค้า

-         การจราจร

-         มารยาทต่อลูกค้า

4

การประชาสัมพันธ์ ระหว่าง รปภ. และ หน่วยงาน

-         สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน

-         อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน

-         อบรมเกี่ยวการปรับตัว เข้ากับหน่วยการที่ประจำอยู่

-         ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ. ทราบทุกเรื่องที่ศูนย์ แจ้งมา

-         ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

   

อบรมวิชาชีพ รปภ.


เมื่อ
บริษัทรับสมัครพนักงาน รปภ.และเจ้าหน้าที่หัวหน้า รปภ.แล้วบริษัทจะทำการฝึกอบรมเพื่อความพร้อม
ต่อการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยมารยาท

พนักงานฟังบรรยาย

- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

- หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ

- ความเข้าใจต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาต่าง ๆ

- การมีมารยาทและความสุภาพกับการบริการฯ ล ฯ

พนักงานฟังบรรยาย

-  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในกรณีเกิดเพลิงไหม้

-  การใช้และการวัดระดับน้ำยาเคมีประเภทถังดับเพลิง

-  วิธีการสังเกตุปัญหาและการเกิดเพลิงไหม้

-  วิธีการช่วยเหลือและระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้

-  การแจ้งประสานงานในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

-  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-  การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น

-  การแจ้งประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ฯ ล ฯ

   

 

แผนสาธิตการซ้อมดับเพลิง
บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานและเตรียมแผนการรับมือต่อเพลิงไหม้รวมถึงการบรรยายและสาธิตการซ้อมดับเพลิงเมื่อมีการร้องขอจากทางผู้ว่าจ้างพร้อมออกใบรับรองแผนการดับเพลิงประจำปี

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

-  เจ้าหน้าที่ลงมือปฏิบัติจริง

-  การดับเพลิงอย่างถูกวิธี

-  การดับเพลิงด้วยการใช้เวลาสั้นที่สุด ฯลฯ

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

-    การใช้สายยางอย่างถูกวิธี

-    การเก็บสายยางอย่างถูกวิธี

-   ความเข้าใจการใช้ตู้แดงของทางอาคาร ฯลฯ

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

-   การม้วนเก็บสายยางและการรีด น้ำออก

 

เครื่องดับเพลิงอาคาร

บริษัทมีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวงในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงประจำจุดต่าง ๆ ตูแดง หัวจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องมือหนักทำลายเครื่องกีดขวางจากส่วนที่มีในสถานที่อาคาร

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

-  การใช้ตู้แดงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอย่างถูกวิธี

พนักงานฟังบรรยาย

-  วิธีการดับเพลิงโดยการใช้สายยางของทางฝ่ายอาคาร

พนักงานฟังบรรยายและสาธิต

-  การดับเพลิงด้วยท่อแรงดันน้ำสูง

-  การจับสายแรงดันน้ำสูงอย่างถูกวิธี

-  การจับสายท่อแรงดันสูงตั้งแต่ 2 - 4 คน

 

   
 
 
การฝึกแถว และเรียกแถว

บริษัทกำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานหน้าแถวทุกวันของแต่ละผลัดเพื่อชี้แจงรับมอบงานจากหัวหน้าชุดหรือหัวหน้าฝ่ายอาคารเพื่อความพร้อมของการทำงานในแต่ละวัน

 
 
 
 

 

   
พนักงานรับฟังการชี้แจง
- ความสำคัญของงานที่ต้องทำประจำวัน
- หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละจุด
- การตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกายของพนักงาน
- ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า
พนักงานรับฟังการอบรมหน้าแถว
-  การฝึกความพร้อมของร่ายกาย
พนักงานรับฟังการอบรมหน้าแถว
-  การเรียกแถวเพื่อความพรอ้มเพรียงกัน
พนักงานรับฟังการอบรมหน้าแถว
-  การรับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะของพนักงาน
 รปภ. ในการทำงานวันที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางและสรุป
ภาพขณะฝึกอบรมที่ บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงาน
   
การฝึกใหญ่ประจำเดือนประเภทหน่วยงานทั่วไป
บริษัทจัดให้มีการอบรมใหญ่ประจำเดือนโดยจะทบทวนความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพทุก ๆ  2 - 3 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
   
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
- หน้าที่รับผิดชอบของงานที่ต้องทำประจำวัน
- หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละจุด
- การตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกายของพนักงาน
- ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า
   
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
- วิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง
- การวัดระดับน้ำยาเคมีในถังเพื่อพร้อมใช้งาน
- การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
-   การจับกุมคนร้ายด้วยมือเปล่า
-   ศิลปะการป้องกันตัวและการช่วยเหลือตัว     ประกัน
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
       - พนักงานฝึกซ้อมการจับกุมคนร้ายด้วยมือเปล่า
   
การอบรมใหญ่ประจำเดือนประเภทห้างสรรพสินค้า
บริษัทจะทำการฝึกทบทวนอบรมในส่วนพนักงาน รปภ. ประจำห้างสรรพสินค้าโดยจะใช้วิทยากรเฉพาะทางเป็นผู้อบรม
   
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
- หน้าที่รับผิดชอบของงานที่ต้องทำประจำวัน
- หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละจุด
- การตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกายของพนักงาน
- มารยาทและความสุภาพของการบริการ ฯลฯ
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
- การสังเกตคนร้ายและรูปพรรณคนร้าย
- การสังเกตบุคคลต้องสงสัย
- การอำนวยการจราจรภายในพื้นที่ลานจอดรถฯลฯ
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
- ศักยภาพในการบริการ
- การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
- การอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
- การควบคุมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน
พนักงานรับการทบทวนและอบรม
- การสร้างความสามัคคีกับเพื่อนร่วมงาน
- ความกระตือรือร้นในการทำงาน
- การตรวจรักษาความสะอาดเครื่องแต่งกาย  ฯลฯ
   
   
   

 
มาตรฐานการบริการ

การจัดระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย article
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน article
หน้าที่และความรับผิดชอบ article
คุณสมบัติ ของพนักงาน article
เครื่องแต่งกายพนักงาน article
กฎระเบียบการทำงานของพนักงาน article

เลขที่ 2386 ซอยลาดพร้าว 118 ถนนลาดพร้าว เขต วังทองหลาง แขวงวังทองหลาง
จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10310 เบอร์โทร : 02-934-0884-7 แฟ็กซ์ : 02-934-0007
อีเมล : TacT_2012@hotmail.com ,แจ้งเรื่องร้องเรียน(กก.ผจก.) : Run2013@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.tactinter.com